Miếng dán cửa (Brush)

 

Miếng dán cửa (Clear)

 

Miếng dán cửa (Brown)

 

Miếng dán cửa (Brush) 4467