Bộ đồ ăn (dĩa, bát, dao, nĩa...)

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm

 

Đĩa ăn soup - 22cm